Regulamin pokazu mody

§1
Definicje

 1. Pokaz - Pokaz mody prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator - organizatorem Pokazu jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Człuchowie, ul. Traugutta 2, 77‑300 Człuchów.
 3. Modelka - pełnoletnia kobieta, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Pokazie.
 4. Festiwal - 15. edycja Polish Boogie Festival odbywająca się w Człuchowie w dniach 25-27 lipca 2019.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin pokazu.

§2
Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w Pokazie.
 2. Pokaz odbędzie się 25 lipca 2019 jako część wydarzenia Canpol Night w kompleksie Canpol, Sieroczyn 4, 77‑300 Człuchów odbywającego się podczas Festiwalu.
 3. Dokładny harmonogram Pokazu jest załączony do niniejszego regulaminu.

§3
Zasady udziału w Pokazie

 1. Udział w Pokazie jest bezpłatny.
 2. Za udział w Pokazie Modelce nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Przed wzięciem udziału w Pokazie Modelka zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem.
 4. Aby wziąć udział w Pokazie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://polishboogie.com/pin-up/pokaz-mody
 5. O uczestnictwie w pokazie Organizator poinformuje Modelkę drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z Modelkami wybranymi przez reżysera pokazu.

§4
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator prezentuję Modelkę w Pokazie w wybranych stylizacjach.
 2. Organizator zapewnia wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do wystąpienia w Pokazie poza bielizną i butami.
 3. Organizator w ramach udziału w Pokazie zapewnia Modelce karnet pozwalający uczestniczyć we wszystkich płatnych koncertach Festiwalu oraz 10% zniżkę na zakup biletu na warsztaty Strefy Pin-Up.
 4. Organizator zobowiązuje się do promowania w mediach społecznościowych Modelek, które wyrażą chęć.
 5. Organizator ma prawo cofnąć uczestnictwo Modelki w Pokazie w razie podjęcia przez Modelkę działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z Regulaminem. Decyzja Organizatora zostanie przekazana Modelce w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-video w trakcie trwania przygotowań do Pokazu (tzw. backstage) oraz Pokazu i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
 7. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Modelki, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy Modelki pozostawione bez opieki oraz za straty materialne Modelki zaistniałe podczas Pokazu.

§5
Prawa i obowiązki Modelki

 1. Modelka ma prawo do uczestniczenia w przebiegu Pokazu zgodnie z harmonogramem określonym w §2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Modelka zobowiązana jest do podania swoich wymiarów w formularzu zgłoszeniowym w celu odpowiedniego przygotowania i dobrania strojów.
 3. Modelka zobowiązana jest do udziału w Pokazie używając swojej bielizny, pończoch lub rajstop oraz butów. Kolorystyka butów będzie podana przez Organizatora w późniejszym terminie.
 4. Modelka zobowiązuje się do przybycia na miejsce Pokazu nie później niż o godzinie 15:30 w dniu Pokazu w celu przymiarki oraz przygotowania do pokazu.
 5. Modelka zobowiązuję się do poinformowania Organizatora do jej nieobecności w Pokazie na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem Pokazu.
 6. Podczas trwania Pokazu Modelka ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora lub jego przedstawiciela i reżysera pokazu.
 7. Dojazd Modelki na Pokaz oraz ewentualne zakwaterowanie odbywa się we własnym zakresie.
 8. Modelka jest zobowiązana na bieżąco informować reżysera pokazu o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, a także o własnych problemach zdrowotnych jeśli występują.
 9. Modelka zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek w wykorzystywanych przez niego pomieszczeniach.
 10. Modelka ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie straty materialne spowodowane względem Organizatora.
 11. Modelka może promować Pokaz w jakiejkolwiek formie w mediach społecznościowych.
 12. Modelka zobowiązuję się do umieszczania informacji na temat Organizatora oraz firm, których stylizacje będą prezentowane podczas Pokazu w każdej wzmiance w mediach społecznościowych.
 13. Modelka ma prawo dostarczenia Organizatorowi informacji na temat swojej strony internetowej, strony w serwisie Facebook, profilu w serwisie Instagram celem promocji w mediach społecznościowych.

§7
Dane osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator - Miejski Dom Kultury z siedzibą w Człuchowie, ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów (dalej zwany "Administratorem").
 2. Modelki przystępując do Pokazu wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, rozmiar, wzrost, obwód biustu, obwód talii, obwód bioder.
 3. Modelki przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Modelki jest wymagane do udziału w Pokazie.
 4. Modelki biorąc udział w Pokazie wyrażają nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku, utrwalonego w trakcie Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów współdziałających w zakresie realizacji celów statutowych, jak również pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją Festiwalu lub dotyczącą jego działalnością informacyjną lub promocyjną.
 5. Do zakończenia Pokazu Modelka może cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Pokazu wysyłając na adres biuro@polishboogie.com wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę wydarzenia oraz podane w trakcie rejestracji dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Modelkę jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Pokazie, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Odbiorcami danych osobowych Modelek będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywania danych.
 7. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Każdej Modelce przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Modelkom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. W oparciu o dane osobowe Modelek, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Pokazie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności wydarzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

Harmonogram pokazu

 1. 15:30 - Przymiarki, dopasowywanie dodatków, ewentualne poprawki przy strojach
 2. 17:00 - Nauka choreografii pokazu, ustalenie kolejności
 3. 18:00 - Przygotowania do pokazu, fryzura, makijaż
 4. 20:00 - Przebranie się w sukienki, dołożenie dodatków, ostatnia próba choreografii
 5. 21:00 - Pokaz
 6. 21:30 - Bankiet

Zapisz się! Bądź na bieżąco!