Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Polish Boogie Festival

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Polish Boogie Festival, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Borkovsky Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie przy osiedlu Piastowskim 10/39, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000541659 o numerze identyfikacyjnym REGON: 360679665 i numerze identyfikacji podatkowej NIP: 843-161-32-72

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail bilety@polishboogie.com lub dzwoniąc pod numer +48 531 919 950.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów Zespół sklepu internetowego Polish Boogie Festival.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://polishboogie.com/informacje/regulamin-sklepu,
 4. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://polishboogie.com,
 5. Bilet - bilet lub bilety elektroniczne sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, upoważniające do wstępu na wydarzenie kulturalne, po spełnieniu warunków udziału w wydarzeniu kulturalnym określonych w regulaminie imprezy kulturalnej, której Bilet dotyczy,
 6. Sprzedawca - Borkovsky Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie przy osiedlu Piastowskim 10/39, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000541659 o numerze identyfikacyjnym REGON: 360679665 i numerze identyfikacji podatkowej NIP: 843-161-32-72

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bilety@polishboogie.com W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta i rejestracji.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać bilet lub bilety będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "kup teraz",
  2. podać dane do wysyłki zamówienia,
  3. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę".
 3. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę" Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Cashbill celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5
Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący otrzymuje Bilet na wskazany przez siebie w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 2. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu cashbill.pl, którego właścicielem i operatorem jest Cashbill Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Jana III Sobieskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód – w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323297, numer NIP 6292410801, REGON 241048572.,

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zaksięgowania wpłaty od operatora płatności Cashbill, Kupujący otrzymuje Bilet na wskazany przez siebie w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Klienta faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres bilety@polishboogie.com z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mailową.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu Biletu (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.").
 2. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca wydarzenia kulturalnego Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił Bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. W sytuacji odwołania wydarzenia kulturalnego, gdy odwołanie nastąpiło na mniej niż 14 dni przed datą takiej imprezy, Sklep poinformuje o tym fakcie jedynie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Zwroty Biletów w tej sytuacji są realizowane w terminie do 30 dni od daty poinformowania o tym Klienta, ale nie później niż w terminie 30 dni od umieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Jeżeli Klient zlecił wystawienie faktury za zakup Biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym otrzymaniu korekty do faktury i odesłaniu podpisanego dokumentu do Sprzedawcy.

§8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://polishboogie.com/informacje/polityka-prywatnosci.

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.2019.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Organizatorzy

Mecenasi festiwalu

Patroni honorowi

Patronat medialny

Główni partnerzy festiwalu

Partnerzy festiwalu