Regulamin warsztatów Pin-Up

§1
Definicje

 1. Warsztaty - warsztaty Pin-Up Polish Boogie Festival prowadzone na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator - organizatorem Warsztatów jest Stowarzyszenie PRO KULTURA z siedzibą w Człuchowie, ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów.
 3. Uczestnik - pełnoletnia kobieta, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Warsztatach.
 4. Festiwal - 16. edycja Polish Boogie Festival odbywająca się w Człuchowie w dniu 25 lipca 2020.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin konkursu.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w Warsztatach.
 2. Warsztaty będą przeprowadzone w dniu 25 lipca online poprzez platformę ZOOM. Organizator zastrzega, że link do Warsztatów Uczestnicy otrzymają poprzez wiadomość e-mail od Organizatora.
 3. Dokładny zakres warsztatów jest określony w „Planie warsztatów" załączonym do niniejszego regulaminu.

§3
Cele warsztatów

Celem warsztatów jest propagowanie kultury Pin-Up w Polsce oraz edukowanie Uczestników w tematach mody, stylizacji, fotografii oraz historii kultury Pin-Up/Retro.

§4
Zasady udziału w Warsztatach

 1. Udział w Warsztatach jest płatny.
 2. Aby wziąć udział w Warsztatach należy zakupić bilet na stronie https://polishboogie.com/bilety.
 3. Koszt udziału w Warsztatach wynosi:

  a. pojedynczy warsztat - 65 PLN

  b. pakiet warsztatów - 175 PLN

  c. sesja zdjęciowa - 120 PLN

 4. Kwoty określona w §4 pkt. 3 Regulaminu zawiera:

  a. udział w Warsztacie/tach,

  b. sesje zdjęciową,

  c. możliwość wzięcia udziału w konkursie Miss Pin-Up Polish Boogie Festival (regulamin konkursu dostępny pod adresem: http://www.polishboogie.com/informacje/regulamin-warsztatow-pin-up,

  d. kontakt z instruktorami po zakończeniu Warsztatów,

  e. dostęp do wszystkich prezentacji użytych podczas Warsztatów,

 5. Warsztaty odbędą się w przypadku zgłoszenia się minimalnej liczby 5 osób. Maksymalna liczba Uczestników wynosi 15 osób. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zakupu biletów.
 6. w przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów zwracane jest 50% opłaty za kurs. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji zgłoszonej w dniu rozpoczęcia Warsztatów.
 7. w przypadku, gdy do uczestnictwa w Warsztatach nie zgłosi się minimalna liczba uczestników o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, koszt udziału w Warsztatach zostanie zwrócony Uczestnikowi w całości bez prawa do dochodzenia odsetek ustawowych za czas ich zdeponowania na rachunku Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników drogą elektroniczną. Jeśli kurs nie odbędzie się z winy Organizatora wpłata zostanie zwrócona. Uczestnik obowiązany jest wówczas niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od umowy. w przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wpłatę w kwocie określonej w §4 pkt. 3 Regulaminu.

§5
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator dokłada wszelkich starań aby uzyskać możliwie największą satysfakcję Uczestnika z Warsztatów.
 2. Organizator ma prawo cofnąć uczestnictwo Uczestnika w Warsztatach w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatora lub działań niezgodnych z Regulaminem. Decyzja Organizatora zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. w powyższym przypadku wpłaty poczynione przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-video w trakcie trwania Warsztatów (tzw. backstage) i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych i dokumentacyjnych na powyższych serwisach.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów Organizator będzie zmuszony do zmiany przebiegu Warsztatów, wówczas Organizator wykona w miejsce zmienionego przebiegu Warsztatów odpowiednie świadczenia zastępcze. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Uczestnik może żądać proporcjonalnego do niezrealizowanej części Warsztatów obniżenia ceny.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki oraz za straty materialne Uczestnika zaistniałe podczas Warsztatów.

§6
Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w przebiegu Warsztatów zgodnie planem tematycznym określonym w §2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Podczas trwania Warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora lub jego przedstawiciela i Prowadzącego Warsztaty.
 3. Uczestnik jest zobowiązany na bieżąco informować Prowadzącego Warsztaty o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, a także o własnych problemach zdrowotnych jeśli występują.

§7
Wadliwe wykonanie umowy i reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie Warsztatów Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz, w miarę możliwości, Organizatora.
 2. Niezależnie od procedury określonej w pkt. 1 zgłoszenie ewentualnej reklamacji następuje drogą elektroniczną na adres biuro@polishboogie.com lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

  a. Imię i nazwisko;

  b. Tytuł warsztatów;

  c. Datę usługi;

  d. Numer dokumentu potwierdzenia płatności;

  e. Opis reklamacji i określenie żądania.

 4. Organizator ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 28 dni roboczych.
 5. Organizator ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

§8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator - Miejski Dom Kultury z siedzibą w Człuchowie, ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów (dalej zwany "Administratorem").
 2. Uczestnicy Warsztatów przystępując do nich wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres email.
 3. Uczestnicy Warsztatów przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Warsztatach.
 4. Uczestnik przystępując do Warsztatów wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m. in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów współdziałających w zakresie realizacji celów statutowych, jak również pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją Festiwalu lub dotyczącą jego działalnością informacyjną lub promocyjną.
 5. Do zakończenia Konkursu Warsztatów może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Warsztatów wysyłając na adres [biuro@polishboogie.com]{.underline} wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę warsztatów oraz podane w trakcie trwania Warsztatów dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Warsztatów, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywania danych.
 7. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. w oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zgłoszenia na Warsztaty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności warsztatowych.
 3. w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

Plan warsztatów

 1. 10:00 - 12:00 Makijaż retro z Cherry Bee Retro
 2. 12:30 - 14:30 Szybkie fryzury i wiązania chust z Pin'Key Rolls
 3. 15:00 - 17:00 Podstawy pozowania retro/pin-up z Niną Holy

Organizatorzy

Patroni honorowi

Partnerzy festiwalu

Patronat medialny